Semalt web gözlemek üçin gurallary teklip edýär

Web döwmek gurallary dürli saýtlardan we bloglardan maglumat almak üçin işlenip düzüldi. Olara web ýygnamak programmalary we web maglumatlary çykarmak gurallary hem diýilýär. Sahypaňyz hakda maglumat ýygnamaga synanyşýan bolsaňyz, bu web çykarmak programmalaryny ulanyp, täze ýa-da bar bolan maglumatlary aňsat alyp bilersiňiz.

Pleönekeý PHP gyryjy

Häzirki wagta çenli iň oňat web çykarmak programmalarynyň biridir. Pleönekeý PHP Scraper gurluşykçyny hödürleýär we belli web sahypalaryndan maglumatlary import edip we maglumatlary CSV-lerine eksport edip, maglumat bazasyny döredýär. Bu programmany ulanyp, birnäçe minutda ýüzlerçe müňlerçe web sahypalaryny we bloglary ýok etmek aňsat. Pleönekeý PHP Scraper, köp kärhanalar we iri markalar tarapyndan zerur bolan gündelik köp maglumatlary almak üçin iň täze tehnologiýalary ulanýar. Bu programma mugt we tölegli wersiýalarda gelýär we Mac, Linux we Windows-da aňsatlyk bilen gurup bolýar.

Fminer.com

Bu ajaýyp we ajaýyp web çykarmak guralydyr. Fminer.com bize hakyky wagtda, gurluşly we tertipli maglumatlara aňsat girmegi üpjün edýär. Soňra bu maglumatlary onlaýn gözleýär we 200-den gowrak dili goldaýar, maglumatlaryňyzy RSS, JSON we XML ýaly dürli formatlarda saklaýar. Bu ýerde size Webhose.io web sahypalaryňyzy gözden geçireniňizde ýa-da çykaranyňyzda aýratyn maglumatlary ulanýan brauzer esasly programma diýeliň.

ScraperWiki

ScraperWiki köp sanly ulanyja goldaw berýär we islendik saýtdan ýa-da blogdan maglumat ýygnaýar. Hiç hili göçürip almagy talap etmeýär. Diýmek, diňe premium wersiýasy üçin pul tölemeli we programma size e-poçta arkaly iberiler. Collectedygnalan maglumatlaryňyzy derrew bulut saklaýjy enjamda ýa-da öz serweriňizde saklap bilersiňiz. Bu programma Google Drive we Box.net-i goldaýar we JSON we CSV hökmünde eksport edilýär.

Gyryjy

Scraper mugt we premium wersiýalary bilen iň meşhurdyr. Bu web gözlemek programmasy bulut esasly bolup, her gün ýüzlerçe müňlerçe web sahypalaryny çykarmaga kömek edýär. Iň görnükli wariantlarynyň käbiri “Crawlera”, “Bot Counter Measure” we “Crawl Builder”. Scraper tutuş web sahypaňyzy gowy tertipli mazmuna öwrüp biler we awtomatiki usulda awtonom ulanmak üçin tygşytlap biler. Premium meýilnamasy aýda 30 dollar töweregi bolar.

ParseHub

ParseHub, JavaScript, AJAX, sessiýa, gutapjyklar we gönükdirme zerurlygy bolmazdan birnäçe web sahypasyny indekslemek ýa-da gözlemek üçin işlenip düzüldi. Bu programma, belli bir maşyn öwrenmek tehnologiýasyny ulanýar we talaplaryňyza görä netijeleri we faýllary döredip, ýönekeý we çylşyrymly resminamalary tanadýar. ParseHub güýçli web programmasy bolup, Mac, Linux we Windows ulanyjylary üçin elýeterlidir. Mugt wersiýanyň çäklendirilen görnüşleri bar, şonuň üçin onuň premium wersiýasyny saýlasaňyz gowy bolar.

Outwit Hub

“Outwit Hub” ýüzlerçe müňlerçe saýtlardan maglumat ýygnamak üçin ulanylýan ýene bir ajaýyp web çykarmak programmasydyr. Bu programma, web sahypalaryny sekuntlaryň içinde çykarmaga we gözlemäge kömek edýär. Şol sahypalary JSON, SQL we XML ýaly dürli formatlarda ulanyp ýa-da eksport edip bilersiňiz. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen iň meşhurdyr we premium meýilnamasy 100k-den gowrak ýokary hilli web sahypalaryna girmek bilen aýda 50 dollar töweregi.

send email